รปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ | บริษัททำความสะอาดเชียงใหม่ | คลีนนิ่งเชียงใหม่ | แม่บ้านเชียงใหม่

รปภ.เชียงราย | บริษัทรปภ.เชียงราย | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงราย | บริษัททำความสะอาดเชียงราย | คลีนนิ่งเชียงราย | แม่บ้านเชียงราย

รปภ.ลำปาง | บริษัทรปภ.ลำปาง | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำปาง | บริษัททำความสะอาดลำปาง | คลีนนิ่งลำปาง | แม่บ้านลำปาง

รปภ.ลำพูน | บริษัทรปภ.ลำพูน | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำพูน | บริษัททำความสะอาดลำพูน | คลีนนิ่งลำพูน | แม่บ้านลำพูน

ขอบข่ายการให้บริการรักษาความสะอาดและแม่บ้าน

1.  การทำความสะอาดเกี่ยวกับสถานที่ เพื่อกำหนดมาตรฐานและเป็นแนวทางในการวางแผนการทำความสะอาดและ ประเมินเกณฑ์มาตรฐานการทำความสะอาดเกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู่ในการวางแผนการทำความสะอาด โดยจะพิจารณาจากผลการประมาณการ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
                             1.1)   การจัดพนักงานทำความสะอาดและแม่บ้าน
                             1.2)   เขตรั้วและการจำกัดสถานที่ดูแลทำความสะอาด
                             1.3)   การส่งกำลังบำรุง (คนทดแทนกรณีลาหยุด)
                             1.4)   การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้น
                             1.5)   การให้แสงสว่าง
                             1.6)   การกำหนดเขตหวงห้าม
                             1.7)   การควบคุมการเข้า – ออก
                             1.8)   การป้องกันอัคคีภัย
                             1.9)   การติดต่อสื่อสาร, ระบบสัญญาณแจ้งภัยและ การป้องกันอัคคีภัย
                             1.10) การตรวจตราเป็นประจำหรือ การตรวจสอบตามช่วงเวลา
2.  พื้นที่ ๆ มีการระบุให้มีการทำความสะอาดคือ พื้นที่ ๆ มีการกำหนดขอบเขตโดยแน่ชัด
3.  การกำหนดจำนวนพนักงานทำความสะอาดและแม่บ้าน จะพิจารณาดังต่อไปนี้
                           3.1)  พื้นที่ขอบเขตของอาคารสถานที่
                           3.2)  จำนวนช่องทางเข้า – ออก
                           3.3)  ลักษณะของงาน ที่ต้องดูแลและรับผิดชอบ
                           3.4)  บริเวณเขตหวงห้าม
4.  การป้องกันอัคคีภัย บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยและ อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอัคคีภัยและ ฝึกซ้อมให้มีความชำนาญในการดับเพลิง ดังนี้
                             4.1)  ประเภทกองไฟ
                               4.2)  เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง
                              4.3)  การติดต่อสื่อสาร แผนผังอาคารและบริเวณโดยรอบ
                             4.4)  ที่ตั้งและ หมายเลขของหน่วยดับเพลิง
5.  การฝึกอบรมบริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทำความสะอาดและแม่บ้านทั้งที่มีอยู่เดิมและที่รับเข้ามาใหม่ให้ได้ทราบถึงระเบียบหน้าที่ ๆ จะต้องปฏิบัติ ทั้งนี้รวมถึงความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ อาทิเช่นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานทำความสะอาด เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยเป็นต้น  แผนการฝึกอบรม บริษัทฯได้วางกำหนดหลักการฝึกอบรมเบื้องต้นไว้ดังต่อไปนี้
5.1) ความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ และระเบียบวินัยทั่วไป
5.2)  ความรู้เกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ
5.3)  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบ บัตรประชาชนและ บัตรต่างๆ
5.4)  มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านเอกสารการรับของ – ส่งของ
5.5)  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ มารยาท กิริยา วาจา
5.6)  ความรู้เกี่ยวกับการรายงาน การใช้โทรศัพท์
5.7)  ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่เฉพาะกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง
5.8)  ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเบื้องต้น
5.9)  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
6.  คุณสมบัติพนักงานทำความสะอาดและแม่บ้าน
6.1) อายุระหว่าง 21 – 50 ปี
                           6.2) การศึกษาต้องจบการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
                           6.3) มีความประพฤติและประวัติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกเพราะประพฤติชั่ว
                            6.4) ไม่เคยกระทำผิดทางอาญาและ ต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก
               6.5) ยินยอมพิมพ์ลายนิ้วมือและ ส่งประวัติไปตรวจสอบ ณ กองทะเบียนประวัติ อาชญากรรม
                           6.6)  สายตาดีและ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
                           6.7)  มีบุคลิกภาพดีเหมาะสมที่จะทำงานด้านรักษาความปลอดภัย
                           6.8) ไม่มีรอยสัก หรือรอยแผลเป็น ลักษณะน่าเกลียดภายนอกร่มผ้า
7.  ระเบียบวินัยของพนักงานทำความสะอาดและแม่บ้าน
                           7.1)  ต้องมาถึงที่ทำงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 นาที
                           7.2) ห้ามพนักงานทำความสะอาดและแม่บ้านที่มีกลิ่นสุรา เข้าไปในสถานที่ทำงาน เขตรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามเสพนำมาซึ่งเครื่องดองของเมาก่อนหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
                           7.3) ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือสร้างความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะ ห้ามเล่นการพนันห้ามนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดรวมทั้งของผิดกฎหมายเข้ามาในสถานที่ทำงาน 
                           7.4) ห้ามมิให้นำบุคคลที่รู้จักเข้าไปคุยในสถานที่ทำงาน ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ญาติพี่น้องจะต้องติดต่อให้ไปติดต่อบริษัทฯ โดยตรง ห้ามเข้าไปในสถานที่ทำงานหรือบ้านพักที่ผู้ว่าจ้างจัดให้ โดยที่ตนเองมิได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในสถานที่นั้น ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตของสถานที่นั้นแล้ว
                            7.5) ต้องรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่พักที่ผู้ว่าจ้างจัดให้พัก และต้องปฏิบัติตามระเบียบการพักที่พักโดยเคร่งครัด 
                           7.6) ต้องแสดงความเคารพต่อ ผู้บริหารฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้ระบุรายชื่อไว้ทุกครั้งที่พบเห็นและ ต้องรายงานตัวทุกครั้งเมื่อพนักงานตรวจสอบไปตรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือเมื่อรับโทรศัพท์
                           7.7)  ห้ามเรียกร้องขอประโยชน์สิ่งตอบแทนใด ๆ จากผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาด หากผู้ว่าจ้างจะให้ประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนหรือของกำนัล เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้างเป็นพิเศษจะรับต่อเมื่อได้รายงานบริษัทฯ ทราบและ อนุญาตแล้วเท่านั้น
                           7.8) ต้องแต่งเครื่องแบบสะอาดเรียบร้อย ติดเครื่องหมายและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ ให้ถูกต้องครบถ้วนอยู่ตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติงาน
                           7.9) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระฉับกระเฉงว่องไวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาทเลินเล่อ ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ 
                           7.10) ต้องศึกษาทำความเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในหน่วยงานของผู้ว่าจ้างให้จำขึ้นใจอยู่เสมอเมื่อมีระเบียบข้อใดได้กำหนดขึ้นมาบังคับใช้ใหม่ ต้องรีบรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันทีและ เมื่อมีข้อข้องใจสงสัยต้องสอบถามให้เข้าใจถึงจะนำไปปฏิบัติได้ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ จะถือปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งเป็นหนังสือจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติได้แล้วเท่านั้น

                           7.11) การย้ายจุดทำงานเปลี่ยนเวลาทำงานการถอนออกจากหน่วยงาน จะต้องได้รับคำสั่งเป็นหนังสือจากบริษัทฯ เท่านั้นจึงจะปฏิบัติตามได้