รปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ | บริษัททำความสะอาดเชียงใหม่ | คลีนนิ่งเชียงใหม่ | แม่บ้านเชียงใหม่

รปภ.เชียงราย | บริษัทรปภ.เชียงราย | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงราย | บริษัททำความสะอาดเชียงราย | คลีนนิ่งเชียงราย | แม่บ้านเชียงราย

รปภ.ลำปาง | บริษัทรปภ.ลำปาง | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำปาง | บริษัททำความสะอาดลำปาง | คลีนนิ่งลำปาง | แม่บ้านลำปาง

รปภ.ลำพูน | บริษัทรปภ.ลำพูน | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำพูน | บริษัททำความสะอาดลำพูน | คลีนนิ่งลำพูน | แม่บ้านลำพูน

 

 

1. การทำความสะอาดเกี่ยวกับสถานที่ เพื่อกำหนดมาตรฐานและเป็นแนวทางในการวางแผนการทำความสะอาดและประเมินเกณฑ์มาตรฐานการทำความสะอาดเกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู่ในการวางแผนการทำความสะอาด โดยจะพิจารณาจากผลการประมาณการ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
                         1.1)   การจัดพนักงานทำความสะอาดและแม่บ้าน
                         1.2)   เขตรั้วและการจำกัดสถานที่ดูแลทำความสะอาด
                         1.3)   การส่งกำลังบำรุง (คนทดแทนกรณีลาหยุด)
                         1.4)   การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้น
                         1.5)   การให้แสงสว่าง
                         1.6)   การกำหนดเขตหวงห้าม
                         1.7)   การควบคุมการเข้า – ออก
                         1.8)   การป้องกันอัคคีภัย
                         1.9)   การติดต่อสื่อสาร, ระบบสัญญาณแจ้งภัยและการป้องกันอัคคีภัย
                         1.10) การตรวจตราเป็นประจำหรือการตรวจสอบตามช่วงเวลา

2.  พื้นที่ ๆ มีการระบุให้มีการทำความสะอาดคือ พื้นที่ ๆ มีการกำหนดขอบเขตโดยแน่ชัด

3.  การกำหนดจำนวนพนักงานทำความสะอาดและแม่บ้านจะพิจารณาดังต่อไปนี้
                          3.1)  พื้นที่ขอบเขตของอาคารสถานที่
                          3.2)  จำนวนช่องทางเข้า – ออก
                          3.3)  ลักษณะของงานที่ต้องดูแลและรับผิดชอบ
                          3.4)  บริเวณเขตหวงห้าม

4.  การป้องกันอัคคีภัย บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยและอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมให้มีความชำนาญในการดับเพลิง ดังนี้
                         4.1)  ประเภทกองไฟ
                         4.2)  เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง
                         4.3)  การติดต่อสื่อสาร แผนผังอาคารและบริเวณโดยรอบ
                         4.4)  ที่ตั้งและหมายเลขของหน่วยดับเพลิง

5.  การฝึกอบรมบริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทำความสะอาดและแม่บ้านทั้งที่มีอยู่เดิมและที่รับเข้ามาใหม่ให้ได้ทราบถึงระเบียบหน้าที่ ๆ จะต้องปฏิบัติ ทั้งนี้รวมถึงความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ อาทิเช่นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานทำความสะอาด เครื่องดับเพลิงอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยเป็นต้น แผนการฝึกอบรม บริษัทฯได้วางกำหนดหลักการฝึกอบรมเบื้องต้นไว้ดังต่อไปนี้
                         5.1) ความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯและระเบียบวินัยทั่วไป
                         5.2)  ความรู้เกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ
                         5.3)  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบ บัตรประชาชนและบัตรต่างๆ
                         5.4)  มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านเอกสารการรับของ – ส่งของ
                         5.5)  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ มารยาท กิริยา วาจา
                         5.6)  ความรู้เกี่ยวกับการรายงานการใช้โทรศัพท์
                         5.7)  ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่เฉพาะกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง
                         5.8)  ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเบื้องต้น
                         5.9)  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น