รปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ | บริษัททำความสะอาดเชียงใหม่ | คลีนนิ่งเชียงใหม่ | แม่บ้านเชียงใหม่

รปภ.เชียงราย | บริษัทรปภ.เชียงราย | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงราย | บริษัททำความสะอาดเชียงราย | คลีนนิ่งเชียงราย | แม่บ้านเชียงราย

รปภ.ลำปาง | บริษัทรปภ.ลำปาง | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำปาง | บริษัททำความสะอาดลำปาง | คลีนนิ่งลำปาง | แม่บ้านลำปาง

รปภ.ลำพูน | บริษัทรปภ.ลำพูน | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำพูน | บริษัททำความสะอาดลำพูน | คลีนนิ่งลำพูน | แม่บ้านลำพูน

 

 
 1. อายุระหว่าง 21 – 50 ปี

 2.  การศึกษาต้องจบการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

 3.  มีความประพฤติและประวัติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกเพราะประพฤติชั่ว

 4. ไม่เคยกระทำผิดทางอาญาและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก

 5.  ยินยอมพิมพ์ลายนิ้วมือและส่งประวัติไปตรวจสอบ ณ กองทะเบียนประวัติ อาชญากรรม

 6. สายตาดีและไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

 7. มีบุคลิกภาพดีเหมาะสมที่จะทำงานด้านรักษาความสะอาด

 8. ไม่มีรอยสัก หรือรอยแผลเป็น ลักษณะน่าเกลียดภายนอกร่มผ้า

 

 1. ต้องมาถึงที่ทำงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 นาที

 2. ห้ามพนักงานทำความสะอาดและแม่บ้านที่มีกลิ่นสุรา เข้าไปในสถานที่ทำงาน เขตรับผิดชอบของบริษัท ฯ โดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามเสพนำมาซึ่งเครื่องดองของเมาก่อนหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

 3. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือสร้างความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะห้ามเล่นการพนันห้ามนำ อาวุธหรือวัตถุระเบิดรวมทั้งของผิดกฎหมายเข้ามาในสถานที่ทำงาน

 4. ห้ามมิให้นำบุคคลที่รู้จักเข้าไปคุยในสถานที่ทำงาน ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ญาติพี่น้องจะต้องติดต่อให้ไปติดต่อบริษัทฯ โดยตรง ห้ามเข้าไปในสถานที่ทำงานหรือบ้านพักที่ผู้ว่าจ้างจัดให้ โดยที่ตนเองมิได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในสถานที่นั้น ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตของสถานที่นั้นแล้ว

 5. ต้องรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่พักที่ผู้ว่าจ้างจัดให้พัก และต้องปฏิบัติตามระเบียบการพักที่พักโดยเคร่งครัด

 6. ต้องแสดงความเคารพต่อผู้บริหารฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้ระบุรายชื่อไว้ทุกครั้งที่พบเห็นและต้องรายงานตัวทุกครั้งเมื่อพนักงานตรวจสอบไปตรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือเมื่อรับโทรศัพท์

 7. ห้ามเรียกร้องขอประโยชน์สิ่งตอบแทนใด ๆ จากผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาด หากผู้ว่าจ้างจะให้ประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนหรือของกำนัล เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้างเป็นพิเศษจะรับต่อเมื่อได้รายงานบริษัทฯ ทราบและอนุญาตแล้วเท่านั้น

 8. ต้องแต่งเครื่องแบบสะอาดเรียบร้อย ติดเครื่องหมายและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ ให้ถูกต้องครบถ้วนอยู่ตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติงาน

 9. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระฉับกระเฉงว่องไวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาทเลินเล่อไม่ประมาทต่อสถานการณ์

 10. ต้องศึกษาทำความเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในหน่วยงานของผู้ว่าจ้างให้จำขึ้นใจอยู่เสมอ  เมื่อมีระเบียบข้อใดได้กำหนดขึ้นมาบังคับใช้ใหม่ ต้องรีบรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันทีและเมื่อมีข้อข้องใจสงสัยต้องสอบถามให้เข้าใจถึงจะนำไปปฏิบัติได้ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ จะถือปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งเป็นหนังสือจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติได้แล้วเท่านั้น

 11. การย้ายจุดทำงานเปลี่ยนเวลาทำงานการถอนออกจากหน่วยงานจะต้องได้รับคำสั่งเป็นหนังสือจากบริษัทฯ เท่านั้นจึงจะปฏิบัติตามได้