รปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ | บริษัททำความสะอาดเชียงใหม่ | คลีนนิ่งเชียงใหม่ | แม่บ้านเชียงใหม่

รปภ.เชียงราย | บริษัทรปภ.เชียงราย | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงราย | บริษัททำความสะอาดเชียงราย | คลีนนิ่งเชียงราย | แม่บ้านเชียงราย

รปภ.ลำปาง | บริษัทรปภ.ลำปาง | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำปาง | บริษัททำความสะอาดลำปาง | คลีนนิ่งลำปาง | แม่บ้านลำปาง

รปภ.ลำพูน | บริษัทรปภ.ลำพูน | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำพูน | บริษัททำความสะอาดลำพูน | คลีนนิ่งลำพูน | แม่บ้านลำพูน

 

 
 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า – ออกภายในเขตที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
 • อำนวยความสะดวกในการเข้าจอดรถยนต์ของเจ้าบ้านและผู้พักอาศัย
 • บันทึกการผ่านเข้า – ออก ของบุคคล / รถยนต์
 • นำส่งรายงานเข้า – ออกของบุคคล / รถยนต์ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการทราบ
 • ควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรภายในหน่วยงาน
 • ควบคุมดูแล กำกับ ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า – ออก อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ตรวจสอบความเรียบร้อย ความปลอดภัยรอบๆบริเวณอาคาร
 • ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเข้าพื้นที่ด้านในอาคารพร้อมทั้งรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการรับทราบ
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง / อุปกรณ์ต่างๆ / ทรัพย์สินภายในอาคารให้คงสภาพและประจำจุดนั้นๆ
 • ตรวจสอบค้นหา บุคคลเข้า – ออก การปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 • งานอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนด์คลีนนิ่ง จำกัด กำหนดระบบการควบคุมการปฏิบัติงานตาม หน่วยงานต่างๆ ของผู้ว่าจ้าง และกำหนดขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพงานไว้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง สม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ ดังนี้

 • จัดหัวหน้าหน่วยการรักษาความปลอกภัยหรือหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน เพื่อกำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาจ้าง พร้อมกับประสานงานผู้ว่าจ้างและบริษัทฯตลอดเวลา
 • จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และสายตรวจ เข้าตรวจตราปฏิบัติงานชองทุกหน่วยงานทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน
 • จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ (เฉพาะกิจ) เข้าตรวจสอบปฏิบัติพร้อมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะเข้าตรวจ และติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งแบบประเมินผลงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประเมินทุก 3 เดือน