รปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ | บริษัททำความสะอาดเชียงใหม่ | คลีนนิ่งเชียงใหม่ | แม่บ้านเชียงใหม่

รปภ.เชียงราย | บริษัทรปภ.เชียงราย | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงราย | บริษัททำความสะอาดเชียงราย | คลีนนิ่งเชียงราย | แม่บ้านเชียงราย

รปภ.ลำปาง | บริษัทรปภ.ลำปาง | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำปาง | บริษัททำความสะอาดลำปาง | คลีนนิ่งลำปาง | แม่บ้านลำปาง

รปภ.ลำพูน | บริษัทรปภ.ลำพูน | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำพูน | บริษัททำความสะอาดลำพูน | คลีนนิ่งลำพูน | แม่บ้านลำพูน

 
 

คุณสมบัติ

 • เป็นชาวไทยถือสัญชาติไทย อายุระหว่าง 21-50 ปี โดยอาจมีประสบการณ์ด้านงาน รปภ. หรือที่เกี่ยวข้องมาก่อน
 • ไม่เคยถูกพิพากษาจำคุกในข้อหาลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ หรือต้องโทษคีอาญาใด ๆ มาก่อน
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • ไม่เป็นผู้พิการ สุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคสังคมรังเกียจ หรือโรคติดต่อ
 • ผู้ที่เคยเป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร หรือได้รับการอบรมด้านงานรักษาความปลอดภัยจากสถาบันที่เชื่อถือได้
 • เป็นผู้ที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้
 • จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ไม่ติดสิ่งเสพติดให้โทษ สุรา หรือยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ใด ๆ ทั้งสิ้น

การตรวจสอบประวัติเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทจำกัด ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่จะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติดังนี้

 • ตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบัน ประวัติ และภูมิลำเนา
 • ตรวจสอบสภาวะทางครอบครัวและฐานการครองชีพ
 • การสอบทะเบียนประวัติอาชญากรรมจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

การฝึกอบรม

บริษัทจำกัดจัดให้มีการอบรมทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกคน รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเหมาะสมทั้งนี้ การฝึกอบรมจัดทำภายในโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์  และพนักงานทุกคนต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด กำหนดไว้
หัวข้อในการอบรมดังนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดให้มีการอบรมทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกคน รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเหมาะสมทั้งนี้ การฝึกอบรมจัดทำภายในโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์  และพนักงานทุกคนต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่ทางบริษัทจำกัด กำหนดไว้
หัวข้อในการอบรมดังนี้

  • การรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ระเบียบ วินัย
  • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • การอำนวยการจราจร
  • การตรวจการ การตรวจค้น การควบคุมการเข้า – ออกพื้นที่ การเขียนรายงาน
  • ทักษะการติดต่อสื่อสาร
  • การบริการลูกค้า
  • การดับเพลิงเบื้องต้น

เครื่องมือและอุปกรณ์

   
 
         

ขอบข่ายการให้บริการรักษาความปลอดภัย

     1.  จัดวางแผนการในการรักษาความปลอดภัย  เพื่อกำหนดมาตรฐานและเป็นแนวทางใน การวางแผนและประเมินค่าแห่งการรักษาความปลอดภัย  โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ

     2.  จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเครื่องแบบ  ที่ผ่านการฝึกอบรมทดสอบคัดเลือกจาก
ทางบริษัทจำกัด  ไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับท่าน  พร้อมกับจัดส่งประวัติ  และมีใบสำคัญประจำตัวเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคน

     3.  จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจและฝ่ายปฏิบัติการฯ  ออกตรวจสอบ  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย  และติดต่อประสานงานกับทางท่าน  เพื่อประเมินผลในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

     4.  จัดดำเนินการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด  เพื่อป้องกันความสนิทสนมกับพนักงานของท่าน  หรือหากพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้นั้น  ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะ สมหรือสร้างปัญหาให้กับทางท่าน  ทางบริษัทจะจัดการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยทันทีโดยบริษัทฯ  มีบริการรับแจ้งเหตุที่สำนักงานตลอดเวลา  24  ชั่วโมง

     5.  กรณีทรัพย์สินสูญหาย  หรือเสียหายเนื่องจากความประมาทเลินเล่อ  หรือการทุจริตของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย  บริษัทฯ ยินดีชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทรัพย์สิน  ในวงเงินประกันไม่เกิน  30,000  บาท  ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 1 ครั้ง  ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  อย่างไรก็ดี
บริษัทจำกัด  มีมาตรการสูงในการควบคุมดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินไม่ให้ เกิดการสูญหาย  หรือความเสียหายขึ้น

     6.  ท่านมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ภายใน 30 วัน  หรือหากการปฏิบัติงานพนักงาน  มีข้อบกพร่อง ขาดประสิทธิภาพโดยได้กล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัทจำกัดแล้วแต่ทางบริษัทฯยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ทางบริษัทฯอนุญาตให้บอกยกเลิกสัญญาได้ในทันทีเป็นที่
มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย    ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่