รปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรปภ.เชียงใหม่ | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ | บริษัททำความสะอาดเชียงใหม่ | คลีนนิ่งเชียงใหม่ | แม่บ้านเชียงใหม่

รปภ.เชียงราย | บริษัทรปภ.เชียงราย | บริษัทรักษาความปลอดภัยเชียงราย | บริษัททำความสะอาดเชียงราย | คลีนนิ่งเชียงราย | แม่บ้านเชียงราย

รปภ.ลำปาง | บริษัทรปภ.ลำปาง | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำปาง | บริษัททำความสะอาดลำปาง | คลีนนิ่งลำปาง | แม่บ้านลำปาง

รปภ.ลำพูน | บริษัทรปภ.ลำพูน | บริษัทรักษาความปลอดภัยลำพูน | บริษัททำความสะอาดลำพูน | คลีนนิ่งลำพูน | แม่บ้านลำพูน

 

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกพนักงานที่มีกริยามารยาทดี มีทักษะคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น ซื้อสัตย์สุจริต และมีใจรักงานบริการ ดังนี้

 

  • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 18 – 55 ปี ความสูง 160 ซม.ขึ้นไป มีสัญชาติไทย
  • การศึกษาภาคพื้นฐาน
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่น่าเกียจ หรือโรคติดต่อร้ายแรง และไม่สารเสพติด
  • ผ่านการตรวจสอบประวัติอาญชกรรม จากทะเบียนประวัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี
  • ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม หักการรักษาความปลอดภัย ขั้นพื้นฐานจากบริษัทฯ
  • ต้องเป็นบุคคลที่มีหลักแหล่ง มีเอกสารการสมัครครบถ้วน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา
  • เคยผ่านการเป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตร รปภ. มาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องแต่งเครื่องแบบสะอาด เรียบร้อย ติดป้ายชื่อ และบัตรประจำตัวอยู่ตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติหน้าที่