พันธกิจ

Mission

พันธกิจ

Mission

การบริการจัดการแทนลูกค้า

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การจัดการพนักงานทดแทน 100%
น้ำยา อุปกรณ์ คุณภาพและมาตรฐานสูงให้กับลูกค้า

แนวทางในการวางแผนการทำความสะอาด

แนวทางในการวางแผนการทำความสะอาด

1. การทำความสะอาดเกี่ยวกับสถานที่ เพื่อกำหนดมาตรฐานและเป็นแนวทางในการวางแผนการทำความสะอาดและประเมินเกณฑ์มาตรฐานการทำความสะอาดเกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู่ในการวางแผนการทำความสะอาด โดยจะพิจารณาจากผลการประมาณการ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1.1)   การจัดพนักงานทำความสะอาดและแม่บ้าน
1.2)   เขตรั้วและการจำกัดสถานที่ดูแลทำความสะอาด
1.3)   การส่งกำลังบำรุง (คนทดแทนกรณีลาหยุด)
1.4)   การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้น
1.5)   การให้แสงสว่าง
1.6)   การกำหนดเขตหวงห้าม
1.7)   การควบคุมการเข้า – ออก
1.8)   การป้องกันอัคคีภัย
1.9)   การติดต่อสื่อสาร, ระบบสัญญาณแจ้งภัยและการป้องกันอัคคีภัย
1.10) การตรวจตราเป็นประจำหรือการตรวจสอบตามช่วงเวลา

2.  พื้นที่ ๆ มีการระบุให้มีการทำความสะอาดคือ พื้นที่ ๆ มีการกำหนดขอบเขตโดยแน่ชัด

3.  การกำหนดจำนวนพนักงานทำความสะอาดและแม่บ้านจะพิจารณาดังต่อไปนี้
3.1)  พื้นที่ขอบเขตของอาคารสถานที่
3.2)  จำนวนช่องทางเข้า – ออก
3.3)  ลักษณะของงานที่ต้องดูแลและรับผิดชอบ
3.4)  บริเวณเขตหวงห้าม

4.  การป้องกันอัคคีภัย บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยและอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมให้มีความชำนาญในการดับเพลิง ดังนี้
4.1)  ประเภทกองไฟ
4.2)  เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง
4.3)  การติดต่อสื่อสาร แผนผังอาคารและบริเวณโดยรอบ
4.4)  ที่ตั้งและหมายเลขของหน่วยดับเพลิง

5.  การฝึกอบรมบริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทำความสะอาดและแม่บ้านทั้งที่มีอยู่เดิมและที่รับเข้ามาใหม่ให้ได้ทราบถึงระเบียบหน้าที่ ๆ จะต้องปฏิบัติ ทั้งนี้รวมถึงความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ อาทิเช่นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานทำความสะอาด เครื่องดับเพลิงอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยเป็นต้น แผนการฝึกอบรม บริษัทฯได้วางกำหนดหลักการฝึกอบรมเบื้องต้นไว้ดังต่อไปนี้
5.1) ความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯและระเบียบวินัยทั่วไป
5.2)  ความรู้เกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ
5.3)  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบ บัตรประชาชนและบัตรต่างๆ
5.4)  มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านเอกสารการรับของ – ส่งของ
5.5)  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ มารยาท กิริยา วาจา
5.6)  ความรู้เกี่ยวกับการรายงานการใช้โทรศัพท์
5.7)  ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่เฉพาะกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง
5.8)  ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเบื้องต้น
5.9)  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น

การมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการปฏิบัติงาน

การมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด

คุณสมบัติของพนักงานทำความสะอาด

Recruitment and Selection

 1. อายุระหว่าง 21 – 50 ปี
 2. การศึกษาต้องจบการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 3. มีความประพฤติและประวัติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกเพราะประพฤติชั่ว
 4. ไม่เคยกระทำผิดทางอาญาและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก
 5. ยินยอมพิมพ์ลายนิ้วมือและส่งประวัติไปตรวจสอบ ณ กองทะเบียนประวัติ อาชญากรรม
 6. สายตาดีและไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
 7. มีบุคลิกภาพดีเหมาะสมที่จะทำงานด้านรักษาความสะอาด
 8. ไม่มีรอยสัก หรือรอยแผลเป็น ลักษณะน่าเกลียดภายนอกร่มผ้า

ชุดฟอร์มพนักงาน ทำความสะอาด

ระเบียบวินัยของพนักงานทำความสะอาด

 1. ต้องมาถึงที่ทำงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 นาที
 2. ห้ามพนักงานทำความสะอาดและแม่บ้านที่มีกลิ่นสุรา เข้าไปในสถานที่ทำงาน เขตรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามเสพนำมาซึ่งเครื่องดองของเมาก่อนหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
 1. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือสร้างความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะห้ามเล่นการพนันห้ามนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดรวมทั้งของผิดกฎหมายเข้ามาในสถานที่ทำงาน
 1. ห้ามมิให้นำบุคคลที่รู้จักเข้าไปคุยในสถานที่ทำงานถ้ามีเหตุจำเป็นที่ญาติพี่น้องจะต้องติดต่อให้ไปติดต่อบริษัทฯ โดยตรง ห้ามเข้าไปในสถานที่ทำงานหรือบ้านพักที่ผู้ว่าจ้างจัดให้ โดยที่ตนเองมิได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในสถานที่นั้น ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตของสถานที่นั้นแล้ว
 1. ต้องรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่พักที่ผู้ว่าจ้างจัดให้พัก และต้องปฏิบัติตามระเบียบการพักที่พักโดยเคร่งครัด
 1. ต้องแสดงความเคารพต่อผู้บริหารฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งได้ระบุรายชื่อไว้ทุกครั้งที่พบเห็นและต้องรายงานตัวทุกครั้งเมื่อพนักงานตรวจสอบไปตรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือเมื่อรับโทรศัพท์
 1. ห้ามเรียกร้องขอประโยชน์สิ่งตอบแทนใด ๆ จากผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาดหากผู้ว่าจ้างจะให้ประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนหรือของกำนัล เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้างเป็นพิเศษจะรับต่อเมื่อได้รายงานบริษัทฯ ทราบและอนุญาตแล้วเท่านั้น
 1. ต้องแต่งเครื่องแบบสะอาดเรียบร้อยติดเครื่องหมายและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ ให้ถูกต้องครบถ้วนอยู่ตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติงาน
 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระฉับกระเฉงว่องไวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทเลินเล่อไม่ประมาทต่อสถานการณ์
 1. ต้องศึกษาทำความเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่างๆในหน่วยงานของผู้ว่าจ้างให้จำขึ้นใจอยู่เสมอเมื่อมีระเบียบข้อใดได้กำหนดขึ้นมาบังคับใช้ใหม่ ต้องรีบรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันทีและเมื่อมีข้อข้องใจสงสัยต้องสอบถามให้เข้าใจถึงจะนำไปปฏิบัติได้ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ จะถือปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งเป็นหนังสือจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติได้แล้วเท่านั้น
 1. การย้ายจุดทำงานเปลี่ยนเวลาทำงานการถอนออกจากหน่วยงานจะต้องได้รับคำสั่งเป็นหนังสือจากบริษัทฯ เท่านั้นจึงจะปฏิบัติตามได้
 1. ต้องมาถึงที่ทำงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 นาที
 2. ห้ามพนักงานทำความสะอาดและแม่บ้านที่มีกลิ่นสุรา เข้าไปในสถานที่ทำงาน เขตรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามเสพนำมาซึ่งเครื่องดองของเมาก่อนหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
 1. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือสร้างความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะห้ามเล่นการพนันห้ามนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดรวมทั้งของผิดกฎหมายเข้ามาในสถานที่ทำงาน
 1. ห้ามมิให้นำบุคคลที่รู้จักเข้าไปคุยในสถานที่ทำงานถ้ามีเหตุจำเป็นที่ญาติพี่น้องจะต้องติดต่อให้ไปติดต่อบริษัทฯ โดยตรง ห้ามเข้าไปในสถานที่ทำงานหรือบ้านพักที่ผู้ว่าจ้างจัดให้ โดยที่ตนเองมิได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในสถานที่นั้น ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตของสถานที่นั้นแล้ว
 1. ต้องรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่พักที่ผู้ว่าจ้างจัดให้พัก และต้องปฏิบัติตามระเบียบการพักที่พักโดยเคร่งครัด
 1. ต้องแสดงความเคารพต่อผู้บริหารฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งได้ระบุรายชื่อไว้ทุกครั้งที่พบเห็นและต้องรายงานตัวทุกครั้งเมื่อพนักงานตรวจสอบไปตรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือเมื่อรับโทรศัพท์
 1. ห้ามเรียกร้องขอประโยชน์สิ่งตอบแทนใด ๆ จากผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาดหากผู้ว่าจ้างจะให้ประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนหรือของกำนัล เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้างเป็นพิเศษจะรับต่อเมื่อได้รายงานบริษัทฯ ทราบและอนุญาตแล้วเท่านั้น
 1. ต้องแต่งเครื่องแบบสะอาดเรียบร้อยติดเครื่องหมายและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ ให้ถูกต้องครบถ้วนอยู่ตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติงาน
 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระฉับกระเฉงว่องไวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทเลินเล่อไม่ประมาทต่อสถานการณ์
 1. ต้องศึกษาทำความเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่างๆในหน่วยงานของผู้ว่าจ้างให้จำขึ้นใจอยู่เสมอเมื่อมีระเบียบข้อใดได้กำหนดขึ้นมาบังคับใช้ใหม่ ต้องรีบรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันทีและเมื่อมีข้อข้องใจสงสัยต้องสอบถามให้เข้าใจถึงจะนำไปปฏิบัติได้ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ จะถือปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งเป็นหนังสือจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติได้แล้วเท่านั้น
 1. การย้ายจุดทำงานเปลี่ยนเวลาทำงานการถอนออกจากหน่วยงานจะต้องได้รับคำสั่งเป็นหนังสือจากบริษัทฯ เท่านั้นจึงจะปฏิบัติตามได้

อุปกรณ์ทำความสะอาด

ไม้ปัดขนไก่

ขันตักน้ำ

ถุงมือยาง

แปรงขัดส้วม

ที่ตักขยะ

แปรงขัด

ฟ็อกกี้

ผ้าเช็ดพื้น

แปรงขัดพื้น

ไม้ดันฝุ่น

ไม้ถูพื้น

ที่ปาดน้ำ

ผ้าดันฝุ่น

ไม้กวาดทางมะพร้าว

ไม้กวาด

***อุปกรณ์ต่างๆ อาจจะเหมือน หรือแตกต่างกับในรูป หรือเทียบเท่าขึ้นอยู่กับลักษณะของหน่วยงานหรือสัญญาว่าจ้าง***

เครื่องจักรทำความสะอาด

รถเข็นแม่บ้าน

ถังบีบม็อบ

เครื่องขัดพื้น

เครื่องดูดฝุ่น

เครื่องดูดฝุ่น – ดูดน้ำ

เครื่องปั่นเงาพื้นรอบสูง

เครื่องซักพรมระบบเอ็กแทรกชั่น

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

น้ำยาดับกลิ่น

น้ำยาถูพื้น

น้ำยาขจัดคราบสนิม

น้ำยาล้างห้องน้ำ

น้ำยาดันฝุ่น

น้ำยาเช็ดกระจก

น้ำยาปั่นเงาพื้น

น้ำยาเคลือบเงาเฟอร์นิเจอร์

น้ำยาเคลือบเงาพื้นผิว

เครื่องมือคนสวน

พลั่วผสม

ถุงมือ

บัวรดน้ำ

คราด

อุปกรณ์พรวนดิน

กรรไกรตัดหญ้า

กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้

ไม้กวาดทางมะพร้าว

ผลงานที่ผ่านมา

หมู่บ้าน / คอนโด / อาคารพาณิชย์

 1. โรงแรมช้างม่อยเฮ้าส์
 2. เดอะโดม เรสซิเด้นท์
 3. BB Houes
 4. บ้านไทย อพาร์เม้นท์
 5. นาราเจริญ
 6. โรงแรมลานนาดุสิตา
 7. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3
 8. ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีลำพูน
 9. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงณ์ราชวิทยลัย
 10. ร้านคุณหมอคูซีน
 11. ร้านกาแฟ (คาเฟ่ เดอ เข็มเหล็ก)
 12. ร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง
 13. โรงน้ำดื่มไทยวอเตอร์
 14. บ้านตัวอย่าง The Grand
 15. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 16. บริษัท คิดส์ อะไลฟ์ จำกัด
 17. บริษัท จัมพ์ อารีนา เอ็นเอ็กซ์ จำกัด
 1. โรงแรมช้างม่อยเฮ้าส์
 2. เดอะโดม เรสซิเด้นท์
 3. BB Houes
 4. บ้านไทย อพาร์เม้นท์
 5. นาราเจริญ
 6. โรงแรมลานนาดุสิตา
 7. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3
 8. ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีลำพูน
 9. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงณ์ราชวิทยลัย
 10. ร้านคุณหมอคูซีน
 11. ร้านกาแฟ (คาเฟ่ เดอ เข็มเหล็ก)
 12. ร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง
 13. โรงน้ำดื่มไทยวอเตอร์
 14. บ้านตัวอย่าง The Grand
 15. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 16. บริษัท คิดส์ อะไลฟ์ จำกัด
 17. บริษัท จัมพ์ อารีนา เอ็นเอ็กซ์ จำกัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลดอยเต่า

โรงพยาบาลสยามราษฎร์เชียงใหม่

บริษัท คริสปี้ เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต จำกัด

บริษัท ยูนิซิตี้มาร์เก็ตติ้ง

โรงแรม มณีนาราคร

บ้านตัวอย่าง THE GRAND

บริษัท คิดส์อะไลฟ์ จำกัด

ร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง

บริษัท จัมพ์ อารีนา ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด

โรงงานน้ำดื่ม นาคราช

STARWORK

4 ไลฟ์

โครงการอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

อาคารจอดรถ ม.บูรพา

ผลงานบิ๊กคลีนนิ่ง

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ – รายงานการเข้าพบลูกค้า