บริการรักษาความปลอดภัย

รู้หน้าที่
หน้าที่ หมายถึง กิจที่ควรทำกิจที่ต้องทำ ในงานรักษาความปลอดภัยน้ัน พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ทุกคนต้องรู้หน้าที่ที่ได้ร้บมอบหมาย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งละเลยต่อหน้าที่ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถของตนเอง สมกับความไวว้างใจของผู้ว่า จ้าง หรือลูกค้า ที่เลือก บริษัทรักษาความปลอดภัยบริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

มีวินัย
วินัย หมายถึงการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบ เมื่อคนเราอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ต้องมีระเบียบวินัยเพื่อให้หมู่คณะนั้น ไม่วุ่นวาย ให้มีแต่ความเป็นระเบียบ สงบ เรียบร้อย ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของผู้อารักขา การมีวินัยที่เข้มแข็ง มีส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อารักขาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และนำไปสู่ความสำเร็จ อย่างภาคภูมิ

ปลอดภัย
ความปลอดภัย หมายถึง เพื่อให้องค์กรสามารถดูแลรักษาระบบความปลอดภัย องค์กรจำเป็นต้องมีการกำหนด นโยบายด้านความปลอดภัยให้ชัดเจน โดยประกอบด้วยกฎ ข้อบังคับ และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน พร้อมทั้ง ระเบียบวิธีปฏิบัติให้พนักงานใช้เป็นหลักในการทำงาน รวมทั้งการติดตามตรวจสอบให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ

ใส่ใจด้านบริการ
การบริการ หมายถึง การกระทำหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลหรือองค์กร ให้ได้รับความพึงพอใจสมความมุ่งหมายที่บุคคลหรือองค์กรนั้นต้องการ เนื่องจากผลสำเร็จของการบริการขึ้นอยู่กับ “ความ พึงพอใจ” ซึ่งเป็นเรื่องของ “ความรู้สึก” ไม่มีหน่วยวัด นิยามของคำว่าบริกาบริการจึงขึ้นอยู่กับการพยายามอธิบายเพื่อให้ เข้าใจตรงกัน

พันธกิจ

Mission

พันธกิจ

Mission

พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีการอบรม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนข้อมูลให้มีความทันสมัยกับระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
วางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ และ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้บังคับบัญชาบริษัท KPN

แนวทางการรักษาความปลอดภัย

Security measures

พันธกิจ

Mission

1. ควบคุมดูแลและตรวจสอบุคคลที่ผ่านเข้า – ออก ภายในเขตที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด

2. อำนวยความสะดวกในการเข้าจอดรถยนต์ของเจ้าบ้านและผู้พักอาศัย

3. บันทึกการผ่านเข้า – ออก ของบุคคล/รถยนต์

4. นำส่งรายงานเข้า – ออก ของบุคคล/รถยนต์ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการทราบ

5. ควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรภายในหน่วยงาน

6. ควบคุมดูแล กำกับ ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า – ออกอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. ตรวจสอบความเรียบร้อย ความปลอดภัยรอบๆบริเวณอาคาร

8. ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเข้าพื้นที่ ด้านในอาคารพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการรับทราบ

9. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับ เพลิง/อุปกรณ์ต่างๆ/ทรัพย์สินภายในอาคารให้คงสภาพและประจำจุดนั้น ๆ

10. ตรวจสอบค้นหา บุคคลเข้า – ออกการปฏิบัติหนา้ที่อยา่งเคร่งครัด

11. งานอื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติหลักเกณฑ์การตัดเลือกพนักงาน

Recruitment and Selection

บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกพนักงานที่มีกิริยามารยาทดี มีทศันะคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต และ มีใจรักงานบริการ ดังนี้

 1. ชาย/ หญิงอายุระหวา่ง 18 – 55 ปี ความสูง 160 ซม.ขึ้นไป สัญชาติไทย
 2. การศึกษาภาคพื้นฐาน
 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่น่ารังเกียจ หรือ โรคติดต่อร้ายแรงและไม่ติดสารเสพติด
 4. ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากทะเบียนประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 5. ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี
 6. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักการรักษาความปลอดภัยข้้นพื้นฐานจากบริษทัษ ฯ
 7. ต้องเป็นบุคคลที่มีหลักแหล่ง มีเอกสารการสมัครครบถ้วน เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา
 8. เคยผ่านการเป็นทหาร ตำรวจอาสาสัมคร หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรรปภ. มาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 9. พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องแต่งเครื่องแบบสะอาด เรียบร้อย ติดป้ายชื่อ และบัตรประจำตัวอยู่ตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติหน้าที่

เครื่องแบบพนักงาน

ภาพโดยรวมการแต่งชุดยูนิฟอร์มเครื่องแบบ พนักงานรักษาความปลอดภัย

การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

EmployeeTraining

การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

EmployeeTraining

บริษัทฯจำกัด จัดให้มีการอบรมทั้งทางภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน รวมท้้งการปฏิบัติอย่างเหมาะสมทั้งนี้ การฝึกอบรมจัดทำภายในโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์ และพนักงานทุกคนต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่ทางบริษัทฯจำกัดหนดไว้ หัวข้อในการอบรมดังนี้

 • การรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ระเบียบ วินัย
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การอำนวยการจราจร
 • การตรวจการ การตรวจค้น การควบคุมการเข้า – ออกพื้นที่การเขียนรายงาน
 • ทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • การบริการลูกค้า
 • การดับเพลิงเบื้องตน

การนำพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558

ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

ฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่าและระเบียบแถว

การฝึกทบทวนสัญญาณจราจรเบื้องต้น

การตรวจงานของสายตรวจกลางวัน

การตรวจงานของสายตรวจกลางคืน

โปรแกรมการตรวจรักษาความปลอดภัย

Timestamp Camera

ทางหน่วยงานมีโปรแกรมการตรวจด้านรักษาความปลอดภัย ไว้ให้ พนักงานรักษาความปลอดภัย และ สายตรวจ เพื่อใช้ในการถ่ายรูปหรือรายงานการออกตรวจให้กับผู้ว่าจ้าง ทำให้ผู้ว่าจ้างสามารถรับรู้ปัญหาและแจ้งเหตุการณ์ตอบกลับได้ทันที

ตัวอย่างการตรวจโดยใช้โปรแกรมดังกล่าว

CHECK DOO SECURITY

อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยจัดการยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกสบายของไซด์งานที่หน่วยงานดูแลรับผิดชอบให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีฟังก์ชั่นต่างๆที่สามารถดูแลและจัดการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซด์งานให้อยู่ภายในมือถือเพียงเครื่องเดียว

ตัวอย่างการตรวจโดยใช้โปรแกรมดังกล่าว

การบริการรักษาความปลอดภัย

Security Services

การบริการรักษาความปลอดภัย

Security Services

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินและอาคารสถานที่

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการอารักขา บุคคลสำคัญ ทรัพย์สิน อาคารสถานที่
การตรวจสอบพัฒนายกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
การตรวจสอบประวัติบุคคลและพนักงาน

การเข้าพบผู้ว่าจ้างและการตรวจงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจ

การตรวจสารเสพติด

บริษัทได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานเพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เสพ ไม่ค้า ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด และคอยสอดส่องดูแลสังเกตพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในบริษัทและการทำงาน ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจทุก 3 เดือน และ 6 เดือน

กิจกรรมคืนกำไรให้แก่สังคม

การการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

Controlling and Quality Audit

การการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

Controlling and Quality Audit

บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนด์คลีนนิ่ง จำกัด กำหนดระบบการควบคุมการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ของผู้ว่าจ้าง และกำหนดขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพงานไว้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ ดังนี้

1. จัดหัวหน้าหน่วยการรักษาความปลอกภัย หรือหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน เพื่อกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาจ้าง พร้อมกับประสานงานผู้ว่าจ้างและบริษัทฯตลอดเวลา

2. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และสายตรวจ เข้าตรวจตราปฏิบัติงานชองทุกหน่วยงานทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน

3. จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ(เฉพาะกิจ)เข้าตรวจสอบปฏิบัติพร้อมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชองรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะเข้าตรวจ และติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ของฝ่ายผู้ว่าจ้างอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

5. จัดส่งแบบประเมินผลงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประเมินทุก 3 เดือน

บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนด์คลีนนิ่ง จำกัด กำหนดระบบการควบคุมการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ของผู้ว่าจ้าง และกำหนดขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพงานไว้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ ดังนี้

1. จัดหัวหน้าหน่วยการรักษาความปลอกภัย หรือหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน เพื่อกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาจ้าง พร้อมกับประสานงานผู้ว่าจ้างและบริษัทฯตลอดเวลา

2. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และสายตรวจ เข้าตรวจตราปฏิบัติงานชองทุกหน่วยงานทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน

3. จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ(เฉพาะกิจ)เข้าตรวจสอบปฏิบัติพร้อมประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชองรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะเข้าตรวจ และติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ของฝ่ายผู้ว่าจ้างอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

5. จัดส่งแบบประเมินผลงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายผู้ว่าจ้างเป็นผู้ประเมินทุก 3 เดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบ และข้อปฏิบัติของพนักงาน รปภ.

หน้าที่ความรับผิดชอบ และข้อปฏิบัติของพนักงาน รปภ.

1. ในระหว่าง การปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีเหตุผิดปกติอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ให้ปฏิบัติดังนี้

1.1 ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาโดยทันที ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้รีบแจ้งหัวหน้าหน่วย/บริษัทฯ /ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่กรณี

1.2 ควบคุมและดูแลสถานที่เกิดเหตุ มิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น

1.3 บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน ในสมุดรายงานประวัน

1.4 แจ้ง หรือรายงานสายตรวจ/ผู้บังคับบัญชาที่เข้าตรวจให้ทราบ

1.5 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ โทร เหตุด่วนเหตุร้าย 191 เพลิงไหม้ 199

1.6 หมายเลขโทรศัพท์บริษัทฯ โทร. 052-000-450 หรือ 097-923-5998

1.7 เครื่องแบบจะต้องมีเครื่องหมาย และอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน

1.8 กรณีที่เครื่องแบบเก่า/ขาด/ชำรุด หรือเครื่องหมายไม่ครบ ต้องเบิกใหม่ทดแทน

1.9 อุปกรณ์ทุกชนิดต้องตรวจสอบความพร้อม เพื่อให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

2. ต้องจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ และเป็นการประเมินผลงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

3. ต้องรักษาระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

4. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ประมาทเลินเล่อ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย สูญหาย ต่อทรัพย์สินของนายจ้าง

5. ต้องรู้จักสังเกตจดจำเอาใจใส่และรับทราบเหตุการณ์ / การเคลื่อนไหวที่น่าจะเป็นภัยและอันตรายต่อนายจ้างหรือทรัพย์สินของนายจ้าง

6. ห้ามใช้อำนาจหน้าที่ หรือให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และมีความผิดอย่างร้ายแรง

7. พนักงานผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามตารางที่กำหนดไว้ให้แจ้งหัวหน้าหน่วย/สายตรวจ หรือบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการลาที่ กำหนดไว้

8. ต้องรักษาเวลาการทำงาน โดยเข้าและออกเวรตามเวลา ก่อนส่งมอบหน้าที่ต้องสำรวจตนเองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วหัวหน้าหน่วย ต้องตรวจความพร้อมและ อบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ

9. พนักงานผู้ใดที่ย้ายที่อยู่อาศัยต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบภายใน 15 วัน

10. แต่งกายให้สะอาด สุภาพ เรียบร้อย และบุคลิกต้องน่าเกรงขามต่อผู้พบเห็น

11. ต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม และมีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดีต่อทุกๆ คน

12. ห้ามนอนหลับ/ ละทิ้งหน้าที่หรือจุดรักษาการณ์โดยเด็ดขาด

13. ห้ามดื่มสุรา หรือของมึนเมาอื่นๆ หรือเสพยาเสพติดให้โทษ ทั้งก่อนหรือขณะปฏิบัติหน้าที่

14. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในเขตรับผิดชอบ ตลอดจนมีส่วนรู้เห็น เป็นใจ หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเล่นการพนัน

15. ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท,ยุยง หรือก่อให้เกิดการแตกแยกในหมู่คณะ

16. ต้องเคารพ และปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

17. ต้องรักษาความลับของนายจ้างตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

18. ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตรับผิดชอบโดยเด็ดขาด

19. ห้ามนำ หรือเคลื่อนย้ายสินค้า หรือทรัพย์สินของนายจ้าง ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด

1. ในระหว่าง การปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีเหตุผิดปกติอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ให้ปฏิบัติดังนี้

1.1 ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาโดยทันที ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้รีบแจ้งหัวหน้าหน่วย/บริษัทฯ /ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่กรณี

1.2 ควบคุมและดูแลสถานที่เกิดเหตุ มิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น

1.3 บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน ในสมุดรายงานประวัน

1.4 แจ้ง หรือรายงานสายตรวจ/ผู้บังคับบัญชาที่เข้าตรวจให้ทราบ

1.5 หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ โทร เหตุด่วนเหตุร้าย 191 เพลิงไหม้ 199

1.6 หมายเลขโทรศัพท์บริษัทฯ โทร. 052-000-450 หรือ 097-923-5998

1.7 เครื่องแบบจะต้องมีเครื่องหมาย และอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน

1.8 กรณีที่เครื่องแบบเก่า/ขาด/ชำรุด หรือเครื่องหมายไม่ครบ ต้องเบิกใหม่ทดแทน

1.9 อุปกรณ์ทุกชนิดต้องตรวจสอบความพร้อม เพื่อให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

2. ต้องจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ และเป็นการประเมินผลงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

3. ต้องรักษาระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

4. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ประมาทเลินเล่อ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย สูญหาย ต่อทรัพย์สินของนายจ้าง

5. ต้องรู้จักสังเกตจดจำเอาใจใส่และรับทราบเหตุการณ์ / การเคลื่อนไหวที่น่าจะเป็นภัยและอันตรายต่อนายจ้างหรือทรัพย์สินของนายจ้าง

6. ห้ามใช้อำนาจหน้าที่ หรือให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตน หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และมีความผิดอย่างร้ายแรง

7. พนักงานผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามตารางที่กำหนดไว้ให้แจ้งหัวหน้าหน่วย/สายตรวจ หรือบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการลาที่ กำหนดไว้

8. ต้องรักษาเวลาการทำงาน โดยเข้าและออกเวรตามเวลา ก่อนส่งมอบหน้าที่ต้องสำรวจตนเองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วหัวหน้าหน่วย ต้องตรวจความพร้อมและ อบรมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ

9. พนักงานผู้ใดที่ย้ายที่อยู่อาศัยต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบภายใน 15 วัน

10. แต่งกายให้สะอาด สุภาพ เรียบร้อย และบุคลิกต้องน่าเกรงขามต่อผู้พบเห็น

11. ต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม และมีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดีต่อทุกๆ คน

12. ห้ามนอนหลับ/ ละทิ้งหน้าที่หรือจุดรักษาการณ์โดยเด็ดขาด

13. ห้ามดื่มสุรา หรือของมึนเมาอื่นๆ หรือเสพยาเสพติดให้โทษ ทั้งก่อนหรือขณะปฏิบัติหน้าที่

14. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในเขตรับผิดชอบ ตลอดจนมีส่วนรู้เห็น เป็นใจ หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเล่นการพนัน

15. ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท,ยุยง หรือก่อให้เกิดการแตกแยกในหมู่คณะ

16. ต้องเคารพ และปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

17. ต้องรักษาความลับของนายจ้างตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

18. ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตรับผิดชอบโดยเด็ดขาด

19. ห้ามนำ หรือเคลื่อนย้ายสินค้า หรือทรัพย์สินของนายจ้าง ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด

ตัวอย่างการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

การดูแลรถเข้าออกและดูแลการจราจร

การแลกบัตรเข้า – ออก

การทำความเคารพเพื่อการต้อนรับลูกค้า

เครื่องมือและอุปกรณ์

กุญแจมือ

เสื้อจราจรสะท้อนแสง

วิทยุสื่อสาร

แผงกั้นจราจร

แม่แรงยกรถ

กล้องวงจร

นกหวีด

ถุงมือขาวจราจร

กระบองไฟกระพริบ

ร่มกันแดด

กรวยจราจร

อุปกรณ์ล็อคล้อรถยนต์

รองเท้าบูท

เสื้อกันฝน

โทรโข่ง

เครื่องตรวจจับโลหะ

เชือกเหลือง-แดง

ไฟฉายส่องสว่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมู่บ้านศิริพร 8

ชวนชมเรสซิเด้นท์

ชีวัน อพาร์ทเม้น

ไนน์ตี้ ไนน์ อเวนิว

โรงแรม บริคเฮาส์ โฮสเทล

เอสดี คอนโด

โรงแรมฮ็อป อินน์ เชียงราย

อรสิริน 4

บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำกัด

โมวิกอินเตอร์เทรด

รีสอร์ทกฤษดาดอย

ดอยคำฮิลล์ไซด์

หมู่บ้านสันทรายสิริ

วีรันดารีสอร์ท

ร้าน City nail

ร้านคุณหมอคูซีน

เดอะฮับ คอนโด

คลีนิคทันตกรรมคลาสวัน

กรมสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พรชนมพรรษา

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑/๑ เชียงราย

สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดลำพูน

โรงเรียนสารสาสวิเทศล้านนา

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย

บริหารสินทรัพย์ ทีเอส

ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี-ลำพูน

และ สาขา กาดลำพูนจตุจักร

บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด

คอนโดแกรนพาราโน่, พาราโน่

วิทยาลัยเกษตรแม่ทา

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ผลิตผล มูลนิธิโครงการหลวง

โครงการหมู่บ้านบ้านเอื้ออาทรหนองหอย

สถาบันวิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท โตโยต้า นครพิงค์ เชียงใหม่ สาขาที่ 0001

โครงการหมู่บ้านดีญ่า วัลเลย์ หางดง

โครงการอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้นเท่าอากาศยานเชียงใหม่

โครงการหมู่บ้านลลิตตา

โครงการหมู่บ้านธาราคีรี 1 , 2

โครงการหมู่บ้านซารีน่า วิลล์

บริษัท ถาวรลำปาง จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

หมู่บ้าน / คอนโด / อาคารพาณิชย์

 1. โรงแรมช้างม่อยเฮ้าส์
 2. หมู่บ้านจัดสรรสันทรายสิริ 1
 3. เก็สเฮ้าส์ภัชกิจเฮ้าส์
 4. บริษัทเจนซอฟรวมโชด
 5. เดอะ ชิควิว คอนโดมิเนียม
 6. ศิริพร 8
 7. ซีวัน อพาร์เม้นท์
 8. ชวนชม เรสซิเด้นท์
 9. เดอะโดม เรสซิเด้นท์
 10. บ้าน 39 อพาร์เม้นท์
 11. เอส.เค.เค แมนชั่น
 12. N.nimman condo
 13. BB Houes
 14. V.community
 15.  วันพลัสคอนโดสวนดอก1
 16. วันพลัสคอนโดสวนดอก2
 17. วันพลัสคอนโดสวนดอก3
 18. ชาวไทยแมนชั่น
 19. โรงแรมดีทาวน์อินน์
 20. โรงแรมไนท์บาซาร์อินน์
 21. เอสดีคอนโด
 22. โรมแรมอิสตินตัน
 23. บ้านไทย อพาร์เม้นท์
 24. พีที แมนชั่น
 25. วันพลัสคอนโดห้วยแก้ว
 26. ฐานถาวรดีเวลลอปเม้นท์
 27. นาราเจริญ
 28. หมู่บ้านเพ็ญมณี
 29. บ้านธาราคีรี
 30. โรงแรมลานนาดุสิตา
 31. ไนน์ตี้ ไนน์ อเวนิว
 32. บ้านตัวอย่าง The Grand
 33. โรมแรมกาแลเกส์เฮ้าส์
 34. โรงแรมดิเอ็มบาสซี่
 35. โครงการมาลาดา แกรนด์ คูลี่
 36. โครงการเดอะบริทท์ เชียงใหม่
 1. โรงแรมช้างม่อยเฮ้าส์
 2. หมู่บ้านจัดสรรสันทรายสิริ 1
 3. เก็สเฮ้าส์ภัชกิจเฮ้าส์
 4. บริษัทเจนซอฟรวมโชด
 5. เดอะ ชิควิว คอนโดมิเนียม
 6. ศิริพร 8
 7. ซีวัน อพาร์เม้นท์
 8. ชวนชม เรสซิเด้นท์
 9. เดอะโดม เรสซิเด้นท์
 10. บ้าน 39 อพาร์เม้นท์
 11. เอส.เค.เค แมนชั่น
 12. N.nimman condo
 13. BB Houes
 14. V.community
 15.  วันพลัสคอนโดสวนดอก1
 16. วันพลัสคอนโดสวนดอก2
 17. วันพลัสคอนโดสวนดอก3
 18. ชาวไทยแมนชั่น
 19. โรงแรมดีทาวน์อินน์
 20. โรงแรมไนท์บาซาร์อินน์
 21. เอสดีคอนโด
 22. โรมแรมอิสตินตัน
 23. บ้านไทย อพาร์เม้นท์
 24. พีที แมนชั่น
 25. วันพลัสคอนโดห้วยแก้ว
 26. ฐานถาวรดีเวลลอปเม้นท์
 27. นาราเจริญ
 28. หมู่บ้านเพ็ญมณี
 29. บ้านธาราคีรี
 30. โรงแรมลานนาดุสิตา
 31. ไนน์ตี้ ไนน์ อเวนิว
 32. บ้านตัวอย่าง The Grand
 33. โรมแรมกาแลเกส์เฮ้าส์
 34. โรงแรมดิเอ็มบาสซี่
 35. โครงการมาลาดา แกรนด์ คูลี่
 36. โครงการเดอะบริทท์ เชียงใหม่

สถานที่ราชการ / ธนาคาร

 1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3
 2. วิทยาลัยเกษครแม่ทา
 3. โรงเรียนปัญญาเด่น
 4. ธ.ออมสินบิ๊กซี สาขาลำพูน
 5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงณ์ราชวิทยลัย
 6. การประปาส่วนภูมิภาค (ศูนย์บำบัดน้ำเสีย)
 7. ธ.ออมสิน สาขา ป่าซาง
 8. ธ.ออมสิน สาขากาลำพูนจตุจักร
 9. คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยัยเชียงใหม่
 10. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยัยเชียงใหม่
 11. โครงการหลวงดอยคำ
 12. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
 13. สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
 14. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
 15. อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.แม่ฮ่องสอน
 16. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
 17. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1/1 เชียงราย
 18. สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด
 19. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ลานจอด
 20. ศูนย์แพทย์แผนไทยผสมผสาน
 21. ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 3
 2. วิทยาลัยเกษครแม่ทา
 3. โรงเรียนปัญญาเด่น
 4. ธ.ออมสินบิ๊กซี สาขาลำพูน
 5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงณ์ราชวิทยลัย
 6. การประปาส่วนภูมิภาค (ศูนย์บำบัดน้ำเสีย)
 7. ธ.ออมสิน สาขา ป่าซาง
 8. ธ.ออมสิน สาขากาลำพูนจตุจักร
 9. คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยัยเชียงใหม่
 10. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยัยเชียงใหม่
 11. โครงการหลวงดอยคำ
 12. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
 13. สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
 14. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
 15. อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.แม่ฮ่องสอน
 16. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
 17. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1/1 เชียงราย
 18. สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด
 19. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ลานจอด
 20. ศูนย์แพทย์แผนไทยผสมผสาน
 21. ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ร้านอาหาร / สถานที่ท่องเที่ยว

 1. วีรันดารีสอร์ท
 2. ร้านคุณหมอคูซีน
 3. รีสอร์ทเดอะเคบินร์ รีแฮบ
 4. ร้านอาหารเดวิดส์ คิทเช่น
 5. รีสอร์ทกฤษดาดอย
 6. อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
 7. ร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง
 8. ร้านอาหารนับเบอร์วัน ซีฟู๊ต เชียงใหม่
 9. ร้าน Milk Club เชียงใหม่
 10. ร้านกาแฟ (คาเฟ่ เดอ เข็มเหล็ก)
 1. วีรันดารีสอร์ท
 2. ร้านคุณหมอคูซีน
 3. รีสอร์ทเดอะเคบินร์ รีแฮบ
 4. ร้านอาหารเดวิดส์ คิทเช่น
 5. รีสอร์ทกฤษดาดอย
 6. อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
 7. ร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง
 8. ร้านอาหารนับเบอร์วัน ซีฟู๊ต เชียงใหม่
 9. ร้าน Milk Club เชียงใหม่
 10. ร้านกาแฟ (คาเฟ่ เดอ เข็มเหล็ก)

ร้าน / โกดัง / ก่อสร้าง / โครงการ

 1. ร้าน City nail
 2. บริษัท โกลเบิล เรียลตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 3. CCT เอ็กซ์เพลส
 4. บริษัท 31 คอนสตรัคชั่น แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
 5. โมวิกอินเตอร์เทรค
 6. คอมพิวเตอร์พลาซ่า
 7. บริษัท โฟร์เวิร์ค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
 8. รวมถาวร
 9. เพื่อนเกษตรกร
 10. โรงน้ำดื่มไทยวอเตอร์
 11. บริษัท สันติภาพ เทรดดิ้ง
 12. โรงแรม B2 ทั้งหมดในเชียงใหม่
 13. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิค พรีซีชั่น
 14. บริษัท วรุณ จำกัด
 15. โครงการฟ้ามาร์เก็ต
 16. บริษัท ช.โฮม จำกัด
 17. บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด
 18. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย
 19. บริษัท อะเมริซีด (ไทยแลนด์) จำกัด
 20. คลินิกทันตกรรมคลาสวัน
 21. บริษัท โฟร์ ที จำกัด
 22. บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์เชียงใหม่
 23. หน่วยงานก่อสร้างเอื้ออาทร
 24. บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด
 25. บริษัท แกรนด์ ริช สตริท จำกัด
 26. โครงการบ้านเพิ่มทรัพย์
 27. นิติบุคคลหมู่บ้านรินรดา
 28. บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 29. หจก. นพรัตน์ ปิโตรเลียม เชียงใหม่
 30. บริษัท ปัจจัย 4 พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
 31. บริษัท เอกเอนจิเนียริ่ง (09) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 32. บริษัท รวมโชคโฮม จำกัด
 33. บริษัท แอครอส (ประเทศไทย) จำกัด
 34. บริษัท สตาร์บิวเดอร์ จำกัด
 35. บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำกัด
 36. บริษัท ศรพญาหิรัญ จำกัด
 37. บริษัท ซี เอ็ม โฮม คอนสตรัคชั่น 2019 จำกัด
 38. บริษัท ซาลิ้มพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 39. โครงการหมู่บ้านลานนาลากูน
 40. โครงการ เอพาร์ค พลาซ่า เชียงใหม่
 41. นิติบุคคหมู่บ้านนนนิภาเฟส 1,2,3
 42. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิพิมพ์ไพศาล
 43. โครงการอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 44. โครงการ BUU Plaza มหาวิทยาลัยบูรพา
 45. โครงการ TUH Parking & Plaza อาคารจอดรถ 5 ชั้น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต
 1. ร้าน City nail
 2. บริษัท โกลเบิล เรียลตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 3. CCT เอ็กซ์เพลส
 4. บริษัท 31 คอนสตรัคชั่น แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง
 5. โมวิกอินเตอร์เทรค
 6. คอมพิวเตอร์พลาซ่า
 7. บริษัท โฟร์เวิร์ค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
 8. รวมถาวร
 9. เพื่อนเกษตรกร
 10. โรงน้ำดื่มไทยวอเตอร์
 11. บริษัท สันติภาพ เทรดดิ้ง
 12. โรงแรม B2 ทั้งหมดในเชียงใหม่
 13. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิค พรีซีชั่น
 14. บริษัท วรุณ จำกัด
 15. โครงการฟ้ามาร์เก็ต
 16. บริษัท ช.โฮม จำกัด
 17. บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด
 18. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย
 19. บริษัท อะเมริซีด (ไทยแลนด์) จำกัด
 20. คลินิกทันตกรรมคลาสวัน
 21. บริษัท โฟร์ ที จำกัด
 22. บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์เชียงใหม่
 23. หน่วยงานก่อสร้างเอื้ออาทร
 24. บริษัท เมโทรโปลิแทน โปรดักส์ จำกัด
 25. บริษัท แกรนด์ ริช สตริท จำกัด
 26. โครงการบ้านเพิ่มทรัพย์
 27. นิติบุคคลหมู่บ้านรินรดา
 28. บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 29. หจก. นพรัตน์ ปิโตรเลียม เชียงใหม่
 30. บริษัท ปัจจัย 4 พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
 31. บริษัท เอกเอนจิเนียริ่ง (09) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 32. บริษัท รวมโชคโฮม จำกัด
 33. บริษัท แอครอส (ประเทศไทย) จำกัด
 34. บริษัท สตาร์บิวเดอร์ จำกัด
 35. บริษัท พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำกัด
 36. บริษัท ศรพญาหิรัญ จำกัด
 37. บริษัท ซี เอ็ม โฮม คอนสตรัคชั่น 2019 จำกัด
 38. บริษัท ซาลิ้มพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 39. โครงการหมู่บ้านลานนาลากูน
 40. โครงการ เอพาร์ค พลาซ่า เชียงใหม่
 41. นิติบุคคหมู่บ้านนนนิภาเฟส 1,2,3
 42. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิพิมพ์ไพศาล
 43. โครงการอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 44. โครงการ BUU Plaza มหาวิทยาลัยบูรพา
 45. โครงการ TUH Parking & Plaza อาคารจอดรถ 5 ชั้น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

การประเมิน KPI ของผู้ว่าจ้าง

พันธกิจ

Mission